Teacch programı(Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), otizmi olan ve iletişimle ilgili problemi olan çocuklar için eğitim ve müdahale programını olarak geliştirilmiştir. Bu program, otizmi farklı bir düşünce tarzı olarak yorumlamakta, davranış problemlerini azaltmak, çocuğun mümkün olduğunca bağımsızlaşmasını, ihtiyacı olan becerileri kazanmasını ve bir yetişkin olduğunda mümkün olduğunca sosyal hayata katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Teacch programına göre; insanlarda iki farklı kültür vardır: Yeni bir kültürle tanışan birey, eski kültürüne göre düşünür ve değerlendirme yaparsa, yeni kültürü anlamakta zorlanır ve bu kültürün dışında kalır. Bu iki kültür arasında köprü görevi görecek olan kişiler, ana-babalar, uzmanlar ve eğitmenlerdir.

Teacch programı, sözel yönerge ve sözel açıklamaların tek başına yeterli olmadığını dikkate alarak, sözel bilginin görselleştirilerek anlaşılır kılınmasını gerekli görmektedir. Bu doğrultuda görsel materyal, sözel yönerge ve açıklamaların yanı sıra çocuğun ihtiyaç duyması halinde, fiziksel yardım, işaret yardımı, jest ve mimiklerle yardım verilebilmektedir.

2005 yılında 40. yılına ulaşan ve yirmiden fazla ülkede uygulanan Teacch programı, otizmi olan bireylerin ortak dikkat problemleri, bütüne değil ayrıntılara odaklanma, soyutlama-genellemede sınırlılıklar, fikirleri birleştirmede zorluklar, planlama-organizasyon yapabilme güçlükleri, düşünce ve eylem esnekliğinin olmaması ve duyusal-algısal farklılığın yarattığı dezavantajlar gibi farklılıkların yanı sıra; ilgilerinden, özel becerilerinden, öğrenme stillerindeki ve algılamalarındaki farklılıklarını da dikkate almakta ve bu bilgilerden yararlanmaya çalışmaktadır.

Hızlı İletişim